Na temelju čl. 76. st. 2. t. 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“  broj 120/2016)  Općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić i zamjenik Općinskog načelnika Općine Kloštar Ivanić dali su Izjave o nepostojanju sukoba interesa kojom izjavljuju da oni i sa njima povezane osobe (bračni ili izvanbračni drug, srodnici po krvi  u uspravnoj lozi, braća i sestre te posvojitelj, odnosno posvojenik) kao privatne osobe ne obavljaju upravljačku djelatnost, niti su vlasnici poslovnih udjela i dionica, odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju, odnosno u kapitalu bilo kojeg gospodarskog subjekta s više od 0,5%. Stoga nema gospodarskih subjekata s kojima Općina Kloštar Ivanić kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 76. stavak 2. točka 1. navedenog Zakona o javnoj nabavi.

Načelnik .pdf

Zamjenik načelnika .pdf