Na temelju Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13) i toč. III. Zaključka općinskog načelnika Općine Kloštar Ivanić od 27.09.2016. godine, KLASA: 320-01/16-01/03, URBROJ: 238/14-02-16-9, raspisuje se natječaj za odabir distributera poljoprivrednog repromaterijala za jesensku sjetvu u 2016. g.

.pdf