Na temelju Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13) i toč. III. Zaključka općinskog načelnika Općine Kloštar Ivanić od 04.10.2017. godine, KLASA: 320-01/17-01/01, URBROJ: 238/14-02-17-6, raspisuje se natječaj za odabir distributera poljoprivrednog repromaterijala za jesensku sjetvu u 2017.g.

Natječaj .pdf

Zaključak .pdf