Korisnici prava na novčanu pomoć su djeca, polaznici osnovne i srednje škole u dobi od 6. godine života do 18. godine života te mlađi punoljetnici do kraja 18. godine života, koji imaju prijavljeno prebivalište na području Općine Kloštar Ivanić najmanje 3 mjeseca prije podnošenja zahtjeva za isplatu.

Postupak za ostvarivanje prava na novčanu pomoć za potrebe djece školske dobi starosti od 6. do 18. godine života pokreće njegov roditelj/skrbnik/udomitelj, a za potrebe mlađeg punoljetnika starog 18 godina mlađi punoljetnik, podnošenjem zahtjeva za isplatu novčane pomoći Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kloštar Ivanić, u pisanom obliku osobno na urudžbeni Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kloštar Ivanić, Školska 22, Kloštar Ivanić, I. kat,  putem pošte na adresu: Općina Kloštar Ivanić, Školska 22, 10312 Kloštar Ivanić ili elektroničkim putem na e-mail adresu: [email protected]

 

 

Zahtjev za isplatu novčane pomoći može se podnijeti od 8. rujna 2023. do 15. prosinca 2023. godine.

 

Zahtjevu se obvezno prilažu sljedeći dokazi o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava na novčanu pomoć:

  1. preslika osobne iskaznice ili potvrda o prebivalištu podnositelja zahtjeva
  2. preslika osobne iskaznice ili potvrda o prebivalištu djeteta iz koje je vidljivo da dijete ima prebivalište na području Općine Kloštar Ivanić najmanje 3 mjeseca prije podnošenja zahtjeva
  3. potvrda o upisu djeteta u školsku godinu 2023./2024. (može se preuzeti iz aplikacije e-Dnevnik)

 

Obrazac zahtjeva za isplatu novčane pomoći može se preuzeti na poveznici.