Poljoprivreda2Raspisuje se javni natječaj za odabir distributera za plasiranje novčanih sredstava u svrhu kreditiranja obiteljskih gospodarstava s područja Općine Kloštar Ivanić, za jesensku sjetvu.

Na temelju Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 13/07) i toč. III. Zaključka Općinskog poglavarstva Općine Kloštar Ivanić od 03.10.2008. godine, Klasa:320-01/08-01-05, Ur. br. 238/14-02-08-01, raspisuje se

 

N A T J E č A J

za odabir distributera poljoprivrednog repromaterijala

1. Raspisuje se javni natječaj za odabir distributera za plasiranje novčanih sredstava u svrhu kreditiranja obiteljskih gospodarstava s područja Općine Kloštar Ivanić, za proljetnu sjetvu slijedećih kultura:

- ječam, pšenica, uljana repica i djetelinsko - travne smjese

2. Kreditiranje će se vršiti plasiranjem novčanih sredstava kreditora trgovačkim društvima kao korisnicima kredita– distributerima poljoprivrednog repromaterijala, a distributeri se obvezuju plasiranim sredstvima kreditirati obiteljska poljoprivredna gospodarstva za nabavu repromaterijala (sjemenski materijal, umjetno gnojivo, zaštitna sredstva).

3. Iznos kredita: 200.000,00 kn.

4. Korištenje kredita: jednokratnom uplatom na žiro- račun korisnika kredita, na temelju upisa zainteresiranih OPG i naknadnu kontrolu namjenskog korištenja sredstava.

5.Visina kredita po korisniku – OPG je do 7.000,00 kn.

6. Rok vraćanja sredstava kreditoru: do 01.09.2009. s eskontnom stopom HNB na dan dospijeća.

7. Natjecati se mogu dobavljači-pravne osobe registrirane za obavljanje predmetne djelatnosti.

8. Obvezni sadržaj ponude:

- naziv, adresa, žiro- račun i MB ponuditelja

- izvod iz sudskog registra ne stariji od 30 dana (original ili ovjerena kopija)

- originalni ponudbeni troškovnik s iskazanim jediničnim maloprodajnim cijenama

- BON 1 i BON 2, ne stariji od 30 dana

- uvjerenje PU o podmirenim porezima i doprinosima za mjesec koji prethodi objavi natječaja

- potvrda Upravnog odjela o podmirenim svim obvezama prema Općini Kloštar Ivanić (ako ponuditelj ima sjedište na području Općine Kloštar Ivanić)

- izjava o roku valjanosti maloprodajnih cijena

- izjava o obvezi davanja instrumenata osiguranja povrata kredita po izvršenom odabiru, a prije zaključenja ugovora o kreditu.

9. Rok za dostavu ponuda: 20.10.2008.g., u zatvorenoj omotnici i s naznakom «Ne otvarati- ponuda za repromaterijal», na adresu: Općina Kloštar Ivanić, školska 22., 10312 Kloštar Ivanić

10. Otvaranje ponuda je javno i biti će 20.10.2008. u 14,00 sati.

11. Informacije se mogu dobiti radnim danom od 7,30 – 14,00 sati i na tel. 01/2823-104.

Objavljeno u Vijesniku 10.10.2008.