SlikaU nastavku obavijesti možete pročitati izmijenjeni program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Općine Kloštar Ivanić za 2010. godinu

članak 1.
 
Ovim Programom određuje se održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2010.
godini na području Općine Kloštar Ivanić za komunalne djelatnosti:
 
 
1. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA
2. ODRŽAVANJE I UREđENJE JAVNIH I ZELENIH POVRšINA
3. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE
4. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA
5. ODRŽAVANJE GROBLJA
 
 
Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:

- opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po aktivnostima

- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje programa

 
PRIHODI:

članak 2.

 

1. Komunalna naknada, 1.500.000,00

2. Godišnja grobna naknada 100.000,00

3. Prihodi od korištenja javne površine 100.000,00

4. Prihodi o zakupa nekretnina 200.000,00

5. Prihodi od poreza 610.000,00

Ukupno: 2.510.000,00

RASHODI:

Naziv konta Opis Predviđeni troškovi

 
 

Aktivnost: ODRŽAVANJE CESTA

 

1. Održavanje makadam cesta (kamene ceste) podrazumijeva ugradbu kamena

tucanika sa razastiranjem i valjanjem

2. Krpanje nerazvrstanih cesta razumijeva krpanje oštećene asfaltne površine

većih i manjih udarnih rupa u voznoj traci ceste i eventualno presvlačenje većih cestovnih površine kada je cesta oštećena toliko da je pojedinačno krpanje onemogućeno.

3. Cestovna signalizacija

-vertikalna signalizacija – nove prometne oznake

-horizontalna signalizacija – nanošenje adekvatnih boja na prometne površine.

4. Zimska služba – zimsko održavanje nerazvrstanih cesta razumijeva čišćenje

od snijega i leda kolničkih površine, te sipanje soli i sitnež kamena.

 

323211 Održavanje makadam cesta 100.000,00

323212 Sanacija nerazvrstanih cesta – krpanje rupa 110.000,00

323213 Cestovna signalizacija 50.000,00

3232171 Cestovna signalizacija – kružni tok 400.000,00

323214 Zimska služba 700.000,00

323215 čišćenje sipine 30.000,00

 

UKUPNO: 1.390.000,00

 
 
Aktivnost: ODRŽAVANJE I UREđENJE ZELENIH POVRšINA

1. Održavanje zelenih površina parkova, otvorenih kanala, zelenih bankina uz

ceste, pješačkih prolaza i drugih zelenih površina na području Općine Kloštar Ivanić, podrazumijeva potrebu košenja trave tokom vegetacijskog

razdoblja, te održavanje parkovnog zelenila i drveća sa stalnim formiranjem dijelova krošnji, šišanje živica, te pražnjenja i čišćenja parkovnih košarica za smeće, košnja trave uz autobusna stajališta i uređenje okoliša, te uređenje parka ribnjak.

 

323202 Usluge održavanja zelenih površina 190.000,00

UKUPNO: 190.000,00

Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

Pod održavanje javne rasvjete razumijeva se upravljanje, održavanje objekata i

uređaja javne rasvjete, uključivo i podmirivanje troškova električne energije

za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselje i

nerazvrstanih cesta

- redovni pregledi i zamjena neispravnih armatura
- električna energija za rasvjetu
 

323216 Održavanje rasvjetnih tijela 100.000,00

32235 Električna energija – javne rasvjete 310.000,00

 

UKUPNO: 410.000,00

 
Aktivnost: ATMOSFERSKE VODE (mali građ. radovi)

Pod odvodnjom atmosferskih voda podrazumijevaju se poslovi sdvodnje i

pročišćavanja otpadnih voda i odvodnje oborinskih voda u smislu održavanja

uličnih jarkova (otvorenih) održavanje zatvorenog kanalizacionog sistema,

održavanje uličnih slivnika, tekućih popravaka, hitnih intervencija, održavanju

revizionih i kontrolnih okana te cijevnih propusta ispod prometnica.

323204 Usluge tekućeg održ. (atmosf. vode) 450.000,00 UKUPNO: 450.000,00

 
Aktivnost: ODRŽAVANJE GROBLJA

322409 Tekuće održavanje 10.000,00

323205 Održ. groblja po ugovoru 60.000,00

UKUPNO: 70.000,00

 

R E K A P I T U L A C I J A

ODRŽAVANJE CESTA 1.390.000,00

ODRŽ. I UREđENJE ZELEN. POVRšINA 190.000,00

ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE 410.000,00

ATMOSFERSKE VODE 450.000,00

ODRŽAVANJE GROBLJA 70.000,00

UKUPNO: 2.510.000,00

 

članak 3.
 

Financijska sredstva Općine Kloštar Ivanić za 2010. godinu koja služe za realizaciju ovog

Programa raspoređuju se za pojedine stavke u skladu s dinamikom ostvarenja prihoda.

 
 
članak 4.
 

Ovaj Program biti će objavljen u Službenim novinama Općine Kloštar Ivanić.