SlikaNa temelju članka 441. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, , 34/99, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09) te članka 33. i 34. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 19/09) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 17. sjednici održanoj dana 25.01.2011. godine donijelo je

 
O D L U K U

o prijedlogu za imenovanje člana Nadzornog odbora

IVAPLIN d.o.o. Ivanić
 

I.

 

Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić predlaže da se za člana Nadzornog odbora IVAPLIN d.o.o. Ivanić Grad imenuje STJEPAN MIHALJEVIć iz Sobočana, V plavem trnacu 50, Kloštar Ivanić.

 

II.

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenim novinama Općine Kloštar Ivanić

 
 
Klasa: 022-01/11-01-01
Ur. Broj: 238/14-01-11-01
Kloštar Ivanić, 25.01.2011.
 

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAčKA ŽUPANIJA

OPćINA KLOšTAR IVANIć

OPćINSKO VIJEćE

 

Predsjednik Općinskog vijeća:

Tomislav Vlahović, dipl. ing.