Slika

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 56. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije broj 19/ 09) Općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić dana 01.10.2012. donosi

ODLUKU
O PRAVU NA NOVčANU NAKNADU
ZA NOVOROđENU DJECU NA PODRUčJU
OPćINE KLOšTAR IVANIć

Opširnije možete pročitati ovdje.