R E P U B L I K A   H R V A T S K A

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ

Školska22, 10312 Kloštar Ivanić

Općinski načelnik

 

Na temelju odluke Vlade Republike Hrvatske, na 19. sjednici održanoj 05. travnja 2012. godine kada je prihvaćen Akcijski plan za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2012. - 2013. koji se odnosi na sustavno otklanjanje uzroka korupcije, u skladu sa člankom 14. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13) i Pravilnikom o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 83/14), Općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić donio je i objavio:

 

 

ODLUKU

O USTROJAVANJU SLUŽBENOG UPISNIKA

O OSTVARIVANJU PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA I PONOVNU UPORABU INFORMACIJA OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ

 

Članak 1.

Ovom Odlukom ustrojava se posebni službeni Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (dalje u tekstu: Upisnik) kojeg je Općina Kloštar Ivanić u obvezi voditi u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13) i Pravilnikom o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 83/14).

 

Članak 2.

Upisnik će voditi imenovani službenik za informiranje koji je dužan poduzeti sve radnje i mjere radi urednog vođenja Upisnika te postupati u skladu sa ovlastima propisanim Zakonom.

 

Klasa: 032-01/14-01-04

Urbroj: 238/14-02/01-14-01                                                 Načelnik Općine Kloštar Ivanić

Kloštar Ivanić, 03.11.2014.                                                                             Željko Filipović