Na temelju članka 10. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ broj 41/14), članka 6. Odluke o osnivanju savjeta mladih Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 4/15) i članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić ("Glasnik Zagrebačke županije" broj 24/13), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 20. sjednici održanoj dana 09.07.2015. donosi Odluku o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Kloštar Ivanić.

.pdf (Odluka)