Na temelju članaka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 24/13.) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 32. sjednici održanoj dana 03.11.2016. godine donijelo je Odluku o kratkoročnom zaduženju Općine Kloštar Ivanić kod Privredne banke Zagreb d.d.

.pdf