Temeljem članka 34. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 13/21) i članaka 112.  i 114. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 32/21) saziva se 12. sjednica Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić koja će se održati dana 23.02.2023. godine (četvrtak), s početkom u 16,00 sati - u općinskoj vijećnici, Školska 22, I. kat.

Sukladno članku 121. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić prije utvrđivanja dnevnog reda izvršiti će se prihvaćanje zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća.

 

                                                          D n e v n i  r e d :

 1. Aktualni sat
 2. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić iz Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2023. godinu,

      predlagatelj: općinski načelnik

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine Kloštar Ivanić,

     predlagatelj: općinski načelnik

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesiju za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Kloštar Ivanić,

predlagatelj: općinski načelnik

 1. Rasprava i donošenje Izvješća o provedbi Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku na području Općine Kloštar Ivanić u 2022. godini,

predlagatelj: općinski načelnik

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Godišnjeg provedbenog plana unaprijeđenja zaštite od požara za području Općine Kloštar Ivanić za 2023. godinu,

predlagatelj: općinski načelnik

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o izboru najpovoljnijih ponuda na natječaju za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Kloštar Ivanić,

     predlagatelj: Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Zaključka o prijedlogu za imenovanje suca porotnika za Općinski sud u Velikoj Gorici,

      predlagatelj: općinski načelnik

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Zaključka o prijedlogu za imenovanje suca porotnika za mladež Općinskog suda u Velikoj Gorici,

      predlagatelj: općinski načelnik

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Zaključka o prijedlogu za imenovanje suca porotnika za Županijski sud u Velikoj Gorici,

      predlagatelj: općinski načelnik

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Zaključka o prijedlogu za imenovanje suca porotnika za mladež Županijskog suda u Velikoj Gorici,

      predlagatelj: općinski načelnik

 1. Rasprava i donošenje Izvješća o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Kloštar Ivanić za 2022. godinu,

     predlagatelj: općinski načelnik

 1. Rasprava i donošenje Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera za 2022. godinu,

     predlagatelj: općinski načelnik

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Općine Kloštar Ivanić za razdoblje 2023. – 2030. godine,

predlagatelj: općinski načelnik

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Plan upisa djece u Dječji vrtić Proljeće za pedagošku godinu 2023./2024.

predlagatelj: općinski načelnik

 1. Razno

                                                                                

   Javnost rada Općinskog vijeća:

Temeljem članka 153. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 32/21) sjednice Općinskog vijeća su javne.

Građani, kao i predstavnici udruga građana, mjesnih odbora, medija, političkih stranaka te druge osobe mogu pratiti rad Općinskog vijeća osobnim prisustvovanjem sjednici, pod uvjetima propisanim ovim Poslovnikom i ne smiju remetiti red i tijek sjednice (primjerice, glasno razgovarati, upotrebljavati mobitel i dr.).

Ukoliko je broj osoba koje prate rad Općinskog vijeća veći od broja raspoloživih mjesta, predsjednik Općinskog vijeća određuje broj osoba koje mogu pratiti rad vijeća.