Na temelju ukazane potrebe saziva se Sastanak Stožera civilne zaštite Općine Kloštar Ivanić, koji će se održati dana  20.02.2023. godine (PONEDJELJAK ) u 14:30 sati u Općini Kloštar Ivanić, Školska 22, Kloštar Ivanić,  I. kat, vijećnica. 

DNEVNI  RED:

 

  1. Rasprava i donošenje Izvješća o provedbi Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku na području Općine Kloštar Ivanić u 2022. godini,
  2. Rasprava o prijedlogu i donošenje Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za području Općine Kloštar Ivanić za 2023. godinu,
  3. Razno.