Temeljem članka 30. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18) i članaka 99.  i 100. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18) saziva se  22. sjednica Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić koja će se održati dana 12.03.2020. godine (četvrtak), s početkom u 16,00 sati - u izmještenom uredu Općine Kloštar Ivanić, Trg sv. Ivana 1, dvorište Pučkog doma Kloštar Ivanić – područni objekt vrtića.

Sukladno članku 106. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić prije utvrđivanja dnevnog reda izvršiti će se usvajanje zapisnika sa 21. sjednice Općinskog vijeća.

                                                          D n e v n i  r e d :

 • Aktualni sat
 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje :

a.) Odluke o stavljanju van snage Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Kloštar Ivanić,

b.) Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Kloštar Ivanić,

predlagatelj: općinski načelnik

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2020. godinu, za financiranje rada političkih stranaka i članova Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić izabranih s liste grupe birača

Predlagatelj: općinski načelnik

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz Proračuna Općine Kloštar Ivanić članu Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić izabranog s liste grupe birača – Jozi Vuković

predlagatelj: općinski načelnik

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Kloštar Ivanić za 2019. godinu

Predlagatelj: općinski načelnik

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera za 2019. godinu

Predlagatelj: općinski načelnik

 1. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja Općine Kloštar Ivanić u području prirodnih nepogoda za 2019. godinu,

Predlagatelj: općinski načelnik

 1. Rasprava i donošenje:
 1. Zaključaka o prihvaćanju Izvješća o obavljenim aktivnostima iz Plana operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Općinu Kloštar Ivanić u 2019. godini,

            Predlagatelj: općinski načelnik

 1. Plana operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Općinu Kloštar Ivanić u 2020. godini,

                  predlagatelj: općinski načelnik

 1. Godišnjeg provedbenog plana unaprijeđenja zaštite od požara za područje Općine Kloštar Ivanić za 2020. godinu,

predlagatelj: općinski načelnik

 1. Zaključka o utvrđenju Financijskog plana osiguranih sredstava za provođenje zadataka tijekom požarne sezone u 2020. godini,

predlagatelj: općinski načelnik

 1. Plana korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih prosjeka i probijanja protupožarnih putova,

predlagatelj: općinski načelnik

 1. Plana aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Općine Kloštar Ivanić u protupožarnoj sezoni u 2020. godini,

predlagatelj: općinski načelnik

 1. Plana motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina za koje prijeti opasnost od nastajanja i širenja požara,

predlagatelj: općinski načelnik

 1. Zaključka o utvrđenju popisa lokaliteta i prostora radi uspostave zapovjednih mjesta za koordinaciju gašenja požara,

predlagatelj: općinski načelnik

 1. Plana evakuacije i zbrinjavanja turista u slučaju većih nesreća ili katastrofa na području Općine Kloštar Ivanić,

predlagatelj: općinski načelnik

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o uređenju prometa na području Općine Kloštar Ivanić,

predlagatelj: općinski načelnik

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kloštar Ivanić

predlagatelj: općinski načelnik

 1. Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Kloštar Ivanić

predlagatelj: općinski načelnik

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o usvajanju Strategije upravljanja imovinom Općine Kloštar Ivanić za razdoblje 2019. – 2025. godine;

predlagatelj: općinski načelnik

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama – kanalizacijskim sustavom u Ulici kralja Tomislava i naselju Ščapovec sa uređajima za biološko pročišćavanje

predlagatelj: općinski načelnik

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala trgovačkog društva IVAPLIN d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom, Ulica Krešimira IV 10, Grad Ivanić-Grad

predlagatelj: općinski načelnik

 1. Razno