SlikaTemeljem nastale potrebe zamjene duže vrijeme odsutne službenice – pravnog referenta, pročelnica Upravnog odjela Općine Kloštar Ivanić objavljuje O G L A S za prijam u službu službenika/ce - na radnom mjestu – pravni referent u Upravnom odjelu Općine Kloštar Ivanić (1 izvršitelj/izvršiteljica).

Opći uvjeti za prijam u službu:

- punoljetnost,

- hrvatsko državljanstvo,

- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

 

Pored općih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

- VII. st. stručne spreme - VSS pravnog smjera, diplomirani pravnik (magistar prava)

-položen državno-stručni ispit

- 1 godina radnog iskustva

 

U službu se prima na određeno vrijeme, radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice i traje do povratka odsutne službenice na posao.

Probni rad traje dva mjeseca.

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Kandidati prijavljeni na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja obvezni su pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata putem pisanog testiranja i razgovora (intervjua).

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i testiranju, povukao prijavu na oglas.

Na web-stranici www.klostar-ivanic.hr i na oglasnoj ploči Općine Kloštar Ivanić, koja se nalazi u sjedištu općinske uprave Općine Kloštar Ivanić, školska 22, Kloštar Ivanić, objaviti će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u odnosu na druge kandidate prema posebnom zakonu, dužni su se u prijavi na oglas pozvati na to pravo i moraju priložiti dokaz iz kojeg je vidljivo navedeno pravo, dokaz o nezaposlenosti i svu drugu dokumentaciju i dokaze propisane zakonom na koji se pozivaju, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni priložiti slijedeće isprave kao dokaze o ispunjavanju uvjeta:

- životopis

- preslik osobne iskaznice

- preslik domovnice

- preslik diplome

- preslik radne knjižice, u cijelosti ili uvjerenje o radnom stažu

- uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju, u izvorniku (članak 15. Zakona) - ne starije od 6 mjeseci

- izjavu kandidata (danu i vlastoručno potpisanu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću) da mu nije prestala služba u upravnom tijelu lokalne jedinice zbog teške povrede službene dužnosti u razdoblju od 4 godine od prestanka službe te izjavu da mu nije prestala služba u upravnom tijelu lokalne jedinice zato što nije zadovoljio na probnom radu u razdoblju od 4 godine od prestanka službe (članak 16. Zakona).

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti kandidati nisu dužni priložiti uz prijavu na oglas, već je taj dokaz dužan ishoditi kandidat koji bude izabran i to prije donošenja rješenja o prijmu u službu, a istim se dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima.

Nepravodobne i nepotpune prijave na oglas neće se razmatrati.

Osobe koje podnesu nepotpune i nepravodobne prijave na oglas ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas.

Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa obavijestit će se o tome pisanim putem.

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu: OPćINA KLOšTAR IVANIć, školska 22, 10312 Kloštar Ivanić, u roku 8 dana računajući od dana objave oglasa kod nadležne službe za zapošljavanje u Ivanić-Gradu, s obveznom naznakom: »ZA OGLAS - ZA PRAVNOG REFERENTA«.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Oglas je objavljen putem nadležne službe za zapošljavanje – Zavoda za zapošljavanje u Ivanić-Gradu, pa se sukladno navedenom daju slijedeći

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA I PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE TE PRAVILA TESTIRANJA

Opis poslova radnog mjesta – pravni referent:

- obavlja stručne poslove pripreme dokumentacije za raspisivanje natječaja za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Kloštar Ivanić,

- stručni je suradnik Povjerenstva za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH, u okviru poslova koji su njegovoj nadležnosti,

- provodi postupak natječaja za prodaju i zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, shodno odluci Općinskog vijeća, vodi propisane evidencije, provedbu u zemljišno-knjižnom odjelu Općinskog suda u Ivanić Gradu, prati provedbu obročne otplate kupovne cijene odnosno naplate zakupnina, surađuje s Agencijom za poljoprivredno zemljište u okviru njene nadležnosti,

- priprema i provodi natječaje za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić

- surađuje u pripremi dokumentacije za nadmetanje potrebne za provođenje postupaka javne nabave, vrši objave i provodi postupke javne nabave, vodi zakonom propisane evidencije, izrađuje godišnja izvješća

- obavlja imovinsko pravne poslove

- sudjeluje u pripremi sjednica Općinskog vijeća i izvršavanju odluka Općinskog vijeća i općinskog načelnika, a u okviru opisa poslova ovog radnog mjesta

- obavlja druge poslove po nalogu pročelnika.»

Podaci o plaći:

Osnovna plaća za radno mjesto pravni referent iznosi cca = 8.600,00 kn bruto odnosno cca 5.900,00 kn neto.

Testiranje kandidata:

Testiranje kandidata sastoji se od:

1. provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske

2. poznavanja osnova ustrojstva lokalne i područne (regionalne) samouprave

3. poznavanje službeničkih odnosa u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

4. poznavanje upravnog postupka

5. razgovora (intervjua) s Povjerenstvom za provedbu postupka oglasa.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje – pismeni test:

Pitanja kojima se testira provjera poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i osnova ustrojstva lokalne i područne (regionalne) samouprave temelje se na:

1. Ustavu Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 41/01. – pročišćeni tekst i 55/01.)

2. Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br.

33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08. i 36/09.)

3. Zakonu o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08)

4. Zakonu o općem upravnom postupku (Narodne novine br. 47/09)

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa.

PRAVILA TESTIRANJA

1. Po dolasku na testiranje od kandidata će biti zatražena odgovarajuća identifikacijska isprava radi utvrđivanja identiteta. Bez predočenja odgovarajuće identifikacijske isprave kandidat ne može pristupiti testiranju.

2. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

3. Testiranje se provodi i kada se prijavio samo jedan kandidat na oglas, koji ispunjava formalne uvjete oglasa.

4. Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno: korištenje literature, bilježaka, mobitela; napuštati prostoriju u kojoj se odvija provjera; razgovarati ili na drugi način ometati ostale kandidate.

5. Nakon uvodnih radnji, započinje testiranje na način da će kandidatima biti podijeljena pisana pitanja za provjeru znanja iz poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, osnova ustrojstva lokalne i područne (regionalne) samouprave, odredbi o službeničkim odnosima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, te poznavanja općeg upravnog postupka .

6. Za provjeru znanja iz poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, osnova ustrojstva lokalne i područne (regionalne) samouprave, odredbi o službeničkim odnosima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te poznavanja općeg upravnog postupka, kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova. Ukupni broj bodova koji kandidat može postići nakon provjere pismenog znanja je 40.

7. Pismeno testiranje, provodi se u trajanju 60 minuta.

8. Razgovor (intervju) s Povjerenstvom za provedbu postupka oglasa se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % ukupnog broja bodova na testiranju.

9. Povjerenstvo kroz razgovor sa kandidatima utvrđuje interese, ciljeve i motivaciju kandidata za rad. Rezultati intervjua boduju se od 1 do 10 bodova. Razgovor s kandidatima se provodi u trajanju do 15 minuta sa svakim kandidatom pojedinačno.

10. U slučaju kada nijedan kandidat nije postigao zadovoljavajuće rezultate na provedenoj provjeri znanja i sposobnosti odnosno testiranju, raspisati će se novi oglas za prijam u službu na predmetnom radnom mjestu.

11. Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.

12. Nakon provedenog postupka, Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova. Povjerenstvo dostavlja pročelniku Upravnog odjela rang listu kandidata i izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Povjerenstva.

13. Izabrani kandidat prije donošenja rješenja o prijmu u službu, a najkasnije u roku od 8 dana od primitka obavijesti o izboru, dostavlja uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta.

14. Pročelnik Upravnog odjela donosi rješenje o prijmu u službu koje se dostavlja svim kandidatima koji su se prijavili na natječaj.

15. Kandidat koji nije zadovoljan rješenjem o prijmu u službu izabranog kandidata, ima pravo podnijeti žalbu Općinskom načelniku u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o prijmu u službu.

16. POZIV NA TESTIRANJE biti će objavljen najmanje 5 dana prije testiranja, na web stranici Općine Kloštar Ivanić i na oglasnoj ploči Općine Kloštar Ivanić, a isti poziv će se uputiti na adrese kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa.