Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ((Narodne novine br. 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), članka 30. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br. 91/96, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 45. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13) i Odluke Općinskog načelnika od 06.04.2017.g., općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić raspisuje "Javni natječaj za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić u 2017. godini".

Odluka načelnika .pdf

Natječaj .pdf