Na temelju čl. 76. st. 2. t. 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“  broj 120/2016)  Općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić i zamjenik Općinskog načelnika Općine Kloštar Ivanić dali su Izjave o nepostojanju sukoba interesa kojom izjavljuju da oni i sa njima povezane osobe (bračni ili izvanbračni drug, srodnici po krvi  u uspravnoj lozi, braća i sestre te posvojitelj, odnosno posvojenik) kao privatne osobe ne obavljaju upravljačku djelatnost, niti su vlasnici poslovnih udjela i dionica, odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju, odnosno u kapitalu bilo kojeg gospodarskog subjekta s više od 0,5%. Stoga nema gospodarskih subjekata s kojima Općina Kloštar Ivanić kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 76. stavak 2. točka 1. navedenog Zakona o javnoj nabavi.

Načelnik .pdf

Zamjenik načelnika .pdf

I. izmjene i dopune Plana nabave za 2017.g.

.pdf

Temeljem članka 20. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11, 83/13 i 143/13) i članka 45. Statuta Općine Kloštar Ivanić

(Glasnik Zagrebačke županije broj 24/13), načelnik Općine Kloštar Ivanić dana 28.12.2016. godine donosi Plan nabave za 2017. godinu.

.pdf

Temeljem članka 20. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11, 83/13 i 143/13) i članka 45. Statuta Općine Kloštar Ivanić

(Glasnik Zagrebačke županije broj 24/13), načelnik Općine Kloštar Ivanić dana 14.11.2016. godine donosi II. izmjene o dopune plana nabave za 2016.g.

.pdf

Temeljem članka 20. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11, 83/13 i 143/13) i članka 45. Statuta Općine Kloštar Ivanić

(Glasnik Zagrebačke županije broj 24/13), načelnik Općine Kloštar Ivanić dana 19.09.2016. godine donosi "I.IZMJENE I DOPUNE PLANA  NABAVE ZA 2016. GODINU"

.pdf

Sukladno članku 21. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11, 83/13, 143/13,13/14), a u skladu s člankom 10. stavak 1. točka 9. Zakona o  pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13), objavljujemo Registar ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja. Ažurirano 15.09.2016.g.

.pdf

Sukladno članku 21. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11, 83/13, 143/13,13/14), a u skladu s člankom 10. stavak 1. točka 9. Zakona o  pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13), objavljujemo Registar ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja.

.pdf

Temeljem članka 20. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11, 83/13 i 143/13) i članka 45. Statuta Općine Kloštar Ivanić

(Glasnik Zagrebačke županije broj 24/13), načelnik Općine Kloštar Ivanić dana 12.02.2016. godine donosi Plan nabave za 2016. godinu.

.pdf

Dana 01.02.2016. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, objavljen je Poziv na nadmetanje za izgradnju reciklažnog dvorišta.

Broj objave 2016/S 002-0001841. Dokumentacija za nadmetanje se ne naplaćuje.Dokumentacija za nadmetanje se može preuzeti u elektronskom obliku na internetskoj stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx

Rok za dostavu ponuda je 22.02.2016. godine do 12:00 sati

Temeljem članka 20. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11, 83/13 i 143/13) i članka 45. Statuta Općine Kloštar Ivanić

(Glasnik Zagrebačke županije broj 24/13), načelnik Općine Kloštar Ivanić dana 18.12.2015. godine donosi III. Izmjene i dopune Plana nabave za 2015.g.

.pdf

Stranica 3 od 6