SVIM ZAINTERESIRANIM

GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

 

Obavještavamo Vas da javni naručitelj Općina Kloštar Ivanić planira pokrenuti otvoreni postupak javne nabave  male vrijednosti za izvođenje radova na rekonstrukciji (dogradnji) i opremanju građevine javne i društvene namjene, predškolske ustanove - Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić.

 

Sukladno članku 198. (Prethodna analiza tržišta) Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16), prije pokretanja postupka javne nabave javni naručitelj u pravilu provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o planovima i zahtjevima u vezi s  predmetnom nabavom.

 

Ovim putem javni naručitelj Općina Kloštar Ivanić stavlja na prethodno savjetovanje zainteresiranim gospodarskim subjektima nacrt dokumentacije o nabavi i nacrt troškovnika.                                                                                 

 

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će 5 (pet) dana, točnije do dana 12. ožujka 2017.godine.

Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja prethodnog savjetovanja svoje primjedbe i prijedloge na dokumentaciju dostaviti Naručitelju na adresu e-pošte: [email protected]

 

Po isteku roka od 5 (pet) dana od objave ove dokumentacije na internetskim stranicama, Naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga zainteresiranih subjekata izraditi izvješće te ga objaviti na svojim internetskim stranicama.

Prilog: -  nacrt dokumentacije o nabavi koju možete pogledati na slijedećem linku.

           -  nacrt troškovnika koji možete pogledati na slijedećem linku.

           - izvješće o provedenom savjetovanju .pdf

           - izvješće o provedenom savjetovanju - otvoreni postupak javne nabave .pdf

Na temelju čl. 76. st. 2. t. 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“  broj 120/2016)  Općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić i zamjenik Općinskog načelnika Općine Kloštar Ivanić dali su Izjave o nepostojanju sukoba interesa kojom izjavljuju da oni i sa njima povezane osobe (bračni ili izvanbračni drug, srodnici po krvi  u uspravnoj lozi, braća i sestre te posvojitelj, odnosno posvojenik) kao privatne osobe ne obavljaju upravljačku djelatnost, niti su vlasnici poslovnih udjela i dionica, odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju, odnosno u kapitalu bilo kojeg gospodarskog subjekta s više od 0,5%. Stoga nema gospodarskih subjekata s kojima Općina Kloštar Ivanić kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 76. stavak 2. točka 1. navedenog Zakona o javnoj nabavi.

Načelnik .pdf

Zamjenik načelnika .pdf

I. izmjene i dopune Plana nabave za 2017.g.

.pdf

Temeljem članka 20. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11, 83/13 i 143/13) i članka 45. Statuta Općine Kloštar Ivanić

(Glasnik Zagrebačke županije broj 24/13), načelnik Općine Kloštar Ivanić dana 28.12.2016. godine donosi Plan nabave za 2017. godinu.

.pdf

Temeljem članka 20. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11, 83/13 i 143/13) i članka 45. Statuta Općine Kloštar Ivanić

(Glasnik Zagrebačke županije broj 24/13), načelnik Općine Kloštar Ivanić dana 14.11.2016. godine donosi II. izmjene o dopune plana nabave za 2016.g.

.pdf

Temeljem članka 20. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11, 83/13 i 143/13) i članka 45. Statuta Općine Kloštar Ivanić

(Glasnik Zagrebačke županije broj 24/13), načelnik Općine Kloštar Ivanić dana 19.09.2016. godine donosi "I.IZMJENE I DOPUNE PLANA  NABAVE ZA 2016. GODINU"

.pdf

Sukladno članku 21. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11, 83/13, 143/13,13/14), a u skladu s člankom 10. stavak 1. točka 9. Zakona o  pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13), objavljujemo Registar ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja. Ažurirano 15.09.2016.g.

.pdf

Sukladno članku 21. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11, 83/13, 143/13,13/14), a u skladu s člankom 10. stavak 1. točka 9. Zakona o  pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13), objavljujemo Registar ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja.

.pdf

Temeljem članka 20. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11, 83/13 i 143/13) i članka 45. Statuta Općine Kloštar Ivanić

(Glasnik Zagrebačke županije broj 24/13), načelnik Općine Kloštar Ivanić dana 12.02.2016. godine donosi Plan nabave za 2016. godinu.

.pdf

Dana 01.02.2016. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, objavljen je Poziv na nadmetanje za izgradnju reciklažnog dvorišta.

Broj objave 2016/S 002-0001841. Dokumentacija za nadmetanje se ne naplaćuje.Dokumentacija za nadmetanje se može preuzeti u elektronskom obliku na internetskoj stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx

Rok za dostavu ponuda je 22.02.2016. godine do 12:00 sati

Stranica 9 od 12