Na temelju članka 101. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11), te članka 56. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 19/09), načelnik Općine Kloštar Ivanić dana 26.10.2012. godine donosi "O D L U K U o poništenju postupka javne nabave za asfaltiranje i rekonstrukciju nerazvrstanih asfaltnih cesta na  području Općine Kloštar Ivanić".

Dana 12.07.2012. godine na web stranici Narodnih novina (www.nn.hr) u novom Elektroničkom oglasniku javne nabave, objavljen je Poziv na nadmetanje – rekonstrukcija školske ulice, za Općinu Kloštar Ivanić kao javnog naručitelja.

 

Dokumentacija za nadmetanje sa svim potrebnim prilozima može se preuzeti na navedenojweb stranici Narodnih novina.

Dana 12.07.2012. godine na web stranici Narodnih novina (www.nn.hr) u novom Elektroničkom oglasniku javne nabave, objavljen je poziv na nadmetanje – izgradnja nogostupa u školskoj ulici, za Općinu Kloštar Ivanić kao javnog naručitelja.

 

Dokumentacija za nadmetanje sa svim potrebnim prilozima može se preuzeti na navedenoj web stranici Narodnih novina.

Izjava o postojanju/ne postojanju sukoba interesa u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 90/2011):

Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/11) Općina Kloštar Ivanić ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektom (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podizvoditelja odabranom ponuditelju):

  • GOLMAX d.o.o., Stjepana Radića 58, 10312 Kloštar Ivanić.

planTemeljem Zakona o javnoj nabavi, donesen je Plan nabave za 2012. godinu.

Plan nabave (pdf-dokument)

Stranica 9 od 9