Dana 07.11.2018. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, objavljena je Obavijest o nadmetanju za sanaciju klizišta I. Vinogradski odvojak, broj objave 2018/S 0F2-0030925.

Dokumentacija o nabavi se ne naplaćuje.

Dokumentacija o nabavi se može preuzeti u elektronskom obliku na internetskoj stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske.

Rok za dostavu ponuda je 27.11.2018. godine do 09:00 sati.

Javni naručitelj Općina Kloštar Ivanić planira pokrenuti otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za izvođenje radova na Sanaciji klizišta I. Vinogradski odvojak.

 

Sukladno članku 198. (Prethodna analiza tržišta) Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16), prije pokretanja postupka javne nabave javni naručitelj u pravilu provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o planovima i zahtjevima u vezi s  predmetnom nabavom.

Ovim putem javni naručitelj Općina Kloštar Ivanić stavlja na prethodno savjetovanje zainteresiranim gospodarskim subjektima nacrt dokumentacije o nabavi i nacrt troškovnika.                                                                                 

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će 5 (pet) dana, točnije do dana 05. studenoga 2018.godine.

Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja prethodnog savjetovanja svoje primjedbe i prijedloge na dokumentaciju dostaviti Naručitelju na adresu e-pošte: sanela.djura@klostar-ivanic.hr

Po isteku roka od 5 (pet) dana od objave ove dokumentacije na internetskim stranicama, Naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga zainteresiranih subjekata izraditi izvješće te ga objaviti na svojim internetskim stranicama.

Prilog: -  nacrt dokumentacije o nabavi .zip

           -  nacrt troškovnika .pdf

 

Izvješće o provedenom savjetovanju .pdf

Dana 18.10.2018. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, objavljena je Obavijest o nadmetanju za opskrbu električnom energijom, broj objave 2018/S 0F2-0028666.

Dokumentacija o nabavi se ne naplaćuje.

Dokumentacija o nabavi se može preuzeti u elektronskom obliku na internetskoj stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske.

Rok za dostavu ponuda je 07.11.2018. godine do 10:00 sati.

II. Izmjene i dopune Plana nabave za 2018.g.

.pdf

I. izmjene i dopune Plana nabave za 2018.g.

.pdf

Registar sklopljenih ugovora zaključno sa 12.12.2018.g.

Registar.

Plan nabave za 2018.g.

.pdf

PLAN  NABAVE ZA 2018. GODINU.

.pdf

Registar .pdf

Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/2016) i članka 45. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije broj 24/13), načelnik Općine Kloštar Ivanić dana 19.12.2017. godine donosi IV. IZMJENE I DOPUNE PLANA  NABAVE ZA 2017. GODINU.

.pdf

Stranica 5 od 9