Nakon uvođenja u posao koje je bilo 10.siječnja 2018.g. i pripremnih radova, rekonstrukcija dijela ulice Čemernica Lonjska krenula je u ponedjeljak 22.siječnja 2018.g.

Promet će se odvijati s propuštanjem na jednoj traci bez zatvaranja ceste. Očekivani završetak radova je 10.travanj 2018.g., uz uvjet da neće biti velikih padalina.

Obavještavamo potencijalne korisnike da 31. siječnja 2018. istječe mogućnost za podnošenje Zahtjeva za potporu za podmjeru 17.1. „Osiguranje usjeva, životinja i biljaka“.   
Podsjećamo, predmet potpore je biljna i stočarska proizvodnja evidentirana u ARKOD sustavu i sustavu za identifikaciju i registraciju životinja sukladno propisima o veterinarstvu (JRDŽ). 
Korisnik potpore mora imati važeću policu osiguranja poljoprivredne proizvodnje u razdoblju za koji podnosi Zahtjev za potporu. Napominjemo da polica osiguranja pokriva isključivo štete nastale uslijed gubitka poljoprivredne proizvodnje od jednog ili više štetnih događaja kao što su: nepovoljne klimatske prilike, životinjske i biljne bolesti, najezda nametnika, okolišni incidenti i/ili mjere protiv unošenja u Uniju organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode i protiv njihovog širenja unutar Unije.   
Sve detaljne informacije o provedbi navedene podmjere 17.1. možete pogledati ovdje.  

Na temelju članka 48. Stavak 1. Točka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08 i 61/11) i članka 45. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13) općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić dana 02.01.2018. donosi plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Kloštar Ivanić za 2018.g.

Plan prijma .pdf                                               

Tablica .pdf

Na temelju ukazane potrebe saziva se sastanak Komisije za Statut, poslovnik i normativnu djelatnost koji će se održati dana 18.01.2018. g. (četvrtak) s početkom u 13,00 sati u prostorijama Općine Kloštar Ivanić, I. kat, Školska 22.

.pdf

Na temelju ukazane potrebe saziva se sastanak Odbora za prostorno uređenje i komunalnu djelatnost, koji će se održati dana 15.01.2018. g. (PONEDJELJAK)  s početkom u 16,00 sati u prostorijama Općine Kloštar Ivanić, I. kat., Školska 22.  

.pdf

Skupština Zagrebačke županije prihvatila je sporazum o suradnji s Gradom Zagrebom i Zagrebačkim centrom za gospodarenje otpadom d.o.o. na pripremi projekta Centar za gospodarenje otpadom Zagreb.

Ovim sporazumom je utvrđeno da će budući centar biti na području Grada Zagreba te da će se sadržaj i tehnologija obrade, kao i način zbrinjavanja otpada unutar Centra za gospodarenje otpadom definirati studijom izvedivosti. Također, studijom će se definirati broj pretovarnih stanica, veličina te makro i mikro lokacije.

Sporazum slijedi smjernice koje su utvrđene Zakonom o održivom gospodarenju otpadom, Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom te lokalnim Planovima gospodarenja otpadom.

Aktivnosti koje komunalno društvo Ivakop poduzima, a koje se tiču sanacije odlagališta otpada Tarno, suradnja s vlasnicima te aktivnosti na informiranju i educiranju korisnika o odvojenom sakupljanju otpada, dio su obveza koje su komunalna društva dužna provesti kako bi što pripremljeniji dočekali početak rada budućeg Centra za gospodarenje otpadom.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 02. siječnja 2018.g. donijela je odluku o prihvatljivosti prijave na natječaj za Mjeru 07 "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 204.-2020., i Natječaja za provedbu podmjere 7.2. "Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključjući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije" - provedba operacije 7.2.2. "Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta".

Odlukom je utvrđen iznos potpore u iznosu od 2.265.975,00 kn. Potpora će se koristiti za rekonstrukciju dijela ulice Čemernica Lonjska u naselju Čemernica Lonjska.

Općina Kloštar Ivanić će dana 08.01.2018. godine (PONEDJELJAK) u 16,00 sati za potencijalne prijavitelje na Javne natječaje za dodjelu financijske potpore programima/projektima udruga održati pripremnu radionicu za izradu prijava programa/projekata.
U svrhu osiguranja ravnopravnosti svih potencijalnih prijavitelja, Općina Kloštar Ivanić ne može davati prethodna mišljenja o prihvatljivosti prijavitelja, partnera, aktivnosti ili troškova navedenih u prijavi.

Savjet mladih Zagrebačke županije osniva se kao savjetodavno tijelo Zagrebačke županije s ciljem aktivnog sudjelovanja mladih u razvoju javne politike za mlade na području županije. Trinaest članova Savjeta mladih te trinaest zamjenskih članova, bira Županijska skupština Zagrebačke županije na mandat od tri godine.

Pravo predlaganja kandidata za članove Savjeta mladih Zagrebačke županije imaju udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih od najmanje 50 mladih, a svi sa sjedištem na području Zagrebačke županije. Prilikom isticanja kandidature za člana predlagatelji mogu predložiti samo jednog kandidata za člana te jednog kandidata za njegovog zamjenika.

Kandidati za članove Savjeta mladih Zagrebačke županije moraju biti državljani Republike Hrvatske s prebivalištem ili boravištem na području Zagrebačke županije, u dobi od 15 do navršenih 30 godina života.

Tekst javnog poziva i prijavnica nalaze se na web-stranici Zagrebačke županije ovdje te na web stranici Savjeta mladih Zagrebačke županije ovdje. Važno je da propisana prijavnica bude ovjerena pečatom i potpisom ovlaštene osobe predlagatelja.

Kandidature s pripadajućom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Zagrebačka županija, Odbor za izbor i imenovanja Županijske skupštine Zagrebačke županije, Ulica grada Vukovara 72/V, 10000 Zagreb, s naznakom „Prijedlog kandidature za izbor člana i zamjenika člana Savjeta mladih Zagrebačke županije“.

Stranica 8 od 98