Zbog radova na regionalnom vodoopskrnom sustavu, zatvorit će se promet 1.03.2022. od 09:00-12:00., od Lipovečke ceste (Lipvoec Lonjski), do ulice sv. Marije (Kloštar Ivanić.)

Izvođač radova je Kapitel d.o.o.

Zbog radova na regionalnom vodoopskrnom sustavu, zatvorit će se promet 28.02.2022. od 07:00 - 17:00, i 01.03.2022. od 07:00-17:00 u ulici Kralja Tomislava od križanja sa ul. Stjepana Radića do Caginca.

Izvođač radova je Kapitel d.o.o.

DAN CIVILNE ZAŠTITE

 • Dan civilne zaštite u Republici Hrvatskoj obilježava se, temeljem odredbi Zakona o sustavu civilne zaštite,  1. ožujka, na isti datum kada se obilježava i Međunarodni dan civilne zaštite.
 • Republika Hrvatska taj dan obilježava od 1992. godine kada je Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o proglašenju Dana civilne zaštite Republike Hrvatske
 • Generalna skupština Ujedinjenih naroda 1990. g. proglasila je 1. ožujka Međunarodnim danom civilne zaštite, kao sjećanje na dan kada je 1972. godine počela s radom Međunarodna organizacija za civilnu zaštitu sa sjedištem u Ženevi.

OSVRT NA 2021. GODINU – IZVANREDNE OKOLNOSTI

 

POTRES U SISAČKO – MOSLAVAČKOJ ŽUPANIJI

 • U jeku borbe s epidemijom koronavirusa, dogodio se razorni potres koji je aktivirao veliki dio sustava civilne zaštite. S vremenskim odmakom od godine dana, analizirajući brzinu odgovora na krizu, aktivaciju sustava CZ, promptno narastanje operativnih snaga iz svih dijelova Hrvatske sa svom potrebnom opremom, uz angažman Hrvatske vojske i policije, može se zaključiti da je sustav reagirao učinkovito i u rekordnom roku.
 • Operativne snage i sudionici sustava civilne zaštite pravovremeno su odgovorili na zahtjeve s terena, prvenstveno u dijelu traganja i spašavanja ljudskih života i izvlačenju iz ruševina, pružanju medicinske skrbi, prevoženju bolesnika u druge bolnice unutar županije i u Zagreb te evakuaciji i zbrinjavanju stanovništva.
 • Upravljanje sustavom civilne zaštite pokazalo se promišljenim i primjerenim za zaštitu zdravlja i života stanovništva te sanaciju štete uzrokovane potresom, što ne bi bilo moguće bez zajedništva i sinergije svih sastavnica sustava civilne zaštite, uz potporu građana Republike Hrvatske.

 

EPIDEMIJA KORONAVIRUSA

 • Paralelno su nastavljene aktivnosti Ravnateljstva civilne zaštite u potpori zdravstvenom sustavu koje su se odnosile na prihvat i distribuciju zaštitne opreme i cjepiva te su provođeni kontinuirani inspekcijski nadzori nad provedbom epidemioloških mjera.
  • Izdano je oko 59 milijuna artikala opreme (oko 5000 tona) za potrebe zdravstvenih i socijalnih ustanova (više od 3500 subjekata) te Hrvatskog Crvenog križa i tijela državne uprave
  • U Logističkom centru Ravnateljstva civilne zaštite u Jastrebarskom te regionalnim skladištima Zagreb, Rijeka, Osijek i Split trenutno se nalazi preko 19 milijuna artikala (cca 180 tona) zaštitne opreme
 • Kontinuirano je pružana potpora Stožeru civilne zaštite RH u vidu izvješćivanja, objava priopćenja za javnost i odluka te odgovaranja na upite

 

POSTIGNUĆA – u 2021. do veljače 2022.

 • Unatoč epidemiji i aktivnostima oko potresa postignuti su značajni rezultati u jačanju i promicanju sustava civilne zaštite kroz prilagodbu i jačanje zakonodavnog okvira u područjima radiološko-nuklearne sigurnosti, zaštite od požara, protuminskog djelovanja, kritične infrastrukture, smanjenja rizika od katastrofa, eksplozivnim tvarima.
  • Donesena su 3 zakona (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti novčarskih institucija, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu civilne zaštite i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti) i Plan pripravnosti i odgovora Republike Hrvatske na radiološki i nuklearni događaj
 • Nastavljena je realizacija i priprema novih projekata financiranih iz europskih fondova kojima se planira smanjiti minski sumnjivo područje, daljnje jačanje sustava vođenja i zapovijedanja te ranog upozoravanja u izvanrednim situacijama, velikim nesrećama i katastrofama te dodatno opremanje i osposobljavanje operativnih kapaciteta civilne zaštite. Isto tako projekti će omogućiti provođenje daljnjih preventivnih i edukativnih aktivnosti u podizanju svijesti za smanjenje rizika od katastrofa.

 

Značajniji projekti koji se nastavljaju i u 2022.:

Operativni program Konkurentnost i kohezija

 • Ukupna vrijednost projekata koji su u provedbi iznosi oko 1 milijardu kuna :

- razminiranje: Naturavita, Fearless Velebit, Karlovac Karst;

- Opremanje i osposobljavanje intervencijskih postrojbi (nabava oko 20 vozila, 10 čamaca, skupne opreme – šatori, alat i sl. te zaštitne opreme za pojedinačnog pripadnika Modula za: spašavanje na vodi, iz ruševina, logističku potporu i gašenje požara otvorenog prostora
- SRUUK - Sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama

- SROK- Smanjenje rizika od katastrofa

- HEMS - u 2022.g. planira se nabava 2 od ukupno 5 višenamjenskih helikoptera s pripadajućom modularnom opremom

 

 • U tijeku je priprema dokumentacije za projekte koji bi se financirali iz novog programskog razdoblja 2021.-2027. - daljnji razvoj i jačanje sustava civilne zaštite što uključuje izgradnju nastavnog središta CZ, operativni centar CZ i regionalne centre, razvoj informacijsko komunikacijskog sustava CZ, sustav uzbunjivanja, opremanje operativnih snaga te razminiranje šuma i šumskog zemljišta u RH, ukupne vrijednosti oko 1,6 milijardi kuna

 

Mehanizam unije za CZ

 • u tijeku su projekti s ciljem jačanja prevencije, pripravnosti i odgovora ukupne vrijednosti oko 5 milijuna kuna
  • HUSAR - Certifikacija hrvatskog modula za urbano traganje i spašavanje teške kategorije za europske udružene kapacitete za civilnu zaštitu
  • BALANCE - Upravljanje potresima velikih razmjera u zemljama Zapadnog Balkana kroz zajedničke aktivnosti prekogranične suradnje
  • NEMAUSUS – fokusiran na šumske požare i požare otvorenog prostora
 • projekt SEE ME à cilj: izjednačavanje mogućnosti osoba s invaliditetom (OSI) u kriznim situacijama (vrijednost 367.815 eura) projekt Tehnička pomoć za pripremu projekata iz područja upravljanja rizicima od katastrofa à iz kojeg se namjerava financirati daljnja razrada projektne dokumentacije, ukupne vrijednosti oko 7 milijuna kuna

RescEU

 • ROSDEC - Razvoj kapaciteta za kemijsku, biološku, radiološku i nuklearnu (KBRN) dekontaminaciju - najnoviji odobreni projekt financijske potpore za razvoj i održavanje kapaciteta rescEU-a u sklopu razvoja zajedničke europske pričuve za hitne situacije - vrijednost 20.757.136,00 eura (100 % bespovratna sredstva), započinje 2022. i traje 55 mjeseci

 

 • U tijeku su pripreme za preuzimanje predsjedanja Inicijativom za prevenciju i pripravnost u katastrofama za JI Europu (DPPI SEE) u 2022.g. à tema: smanjenje rizika od katastrofa

 

 • Nastavljaju se aktivnosti u projektu „Na putu do smanjenja rizika od katastrofa
  • izrada Priručnika za odgojno-obrazovne radnike u provedbi obrazovanja osnovnoškolske djece u području smanjenja rizika od katastrofa
  • nabavljeni su edukacijski modeli simulacije katastrofe, a u tijeku je i postupak nabave simulatora potresa

 

 • U suradnji s Ministarstvom kulture, Veleposlanstvom Japana i Seizmološkom službom PMF-a  u Zagrebu, na četiri lokacije u Zagrebu postavljani su EQGuard-III uređaji za rano upozoravanje od potresa (ukupno sedam uređaja), od kojih će se dodatna tri postaviti tijekom slijedeće godine u Splitu, Dubrovniku i Šibeniku.

 

 • Opremanje i logistika
 • Nabavljena su tri zapovjedna vozila s prikolicom i vatrogasnim robotom (vrijednost oko 36 milijuna kuna) iz projekta „Modernizacija vozila vatrogasnih postrojbi RH“
 • nabavljena je oprema za stabilizaciju zrakoplova i premještanje (zračni jastuci i druga specifična oprema) u svrhu oslobađanja poletno-sletne staze (vrijednost oko 7,5 milijuna kuna).
 • nabavljeno 5 komada šatora Belina (vrijednost 1.789.450,00 kn) za potrebe provedbe aktivnosti vezanih uz sprječavanje širenja koronavirusa
 • Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite, uz svoje redovne poslove,  aktivne su u pružanju logističke potpore u sprječavanju širenja koronavirusa (podizanje šatora, postavljanje kontejnera, potpora tijekom provedbe cijepljenja, osiguranje zaštitne opreme, sanitetskih  i materijalnih sredstava, dostava i postavljanje opreme na mjesta za cijepljenje...), u aktivnostima otklanjanja posljedica potresa (evakuacija i zbrinjavanje stanovništva, opskrba stanovništva osnovnim životnim potrepštinama, sanacije štete, spašavanje vrijednih materijalnih dobara, snimanje terena besposadnom letjelicom, mobilizacije, provedba mjera i aktivnosti animalne asanacije,…) kao i u aktivnostima pružanja logističke potpore u organizaciji kampanja i manifestacija u sustavu CZ (kampanja Boranka, eko akcija „Čišćenje bez granica“, humanitarna akcije „Eko patrola – ronioci za Banovinu“,…).
 • trenutne sposobnosti DIP CZ - posjeduje opremu i uvježbane pripadnike za:
  • traganje i spašavanje u poplavama (pr. sudjelovanje u potrazi za utopljenicima u Kostreni i rijeci Dragonji)
  • traganje i spašavanje u ruševinama (pr. sudjelovali su u međunarodnoj misiji traganja za unesrećenim osobama nakon potresa u Albaniji)
  • tehničko-taktičku potporu (pr. napraviti bazu operacija i pružiti tehničku potporu zapovjedništvu)
  • zbrinjavanje stanovništva (pr. kod potresa u Zagrebu, DIP CZ je za nekoliko sati postavio privremeni smještaj za 500 osoba na Trgu Franje Tuđmana)

DALJNJE JAČANJE DIP CZ:

 • DIP CZ započeo je proces osposobljavanja za stabilizaciju i podizanje zrakoplova u nesrećama u zračnim lukama u slučajevima izlijetanja zrakoplova sa uzletno-sletne staze. Nabavljena je oprema vrijednost oko 7,5 milijuna kuna te slijedi uvježbavanje rada i suradnja sa zračnim lukama u vezi izrade SOP-a.
 • Kako je jedna od sposobnosti DIP CZ i KBRN zaštita, dobivanjem natječaja za projekt rescEU KBRN ROSDEC, u vrijednosti 20,7 mil. EUR, RCZ će i ovu sposobnost podići na višu razinu.
 • DIP CZ je u stvaranju i organiziranju specijalističke ronilačke skupine unutar modula za traganje i spašavanje u poplavama kako bi imali odgovor na složene nesreće na moru i unutarnjim vodama. Također se razvijaju i tehničke mogućnosti traganja za utopljenicima. Oprema i nove sposobnosti specijalističke ronilačke skupine bit će prikazane 25.2.2022. na vježbi „Plitvička jezera 2022“.
 • Područni uredi civilne zaštite glavna su potpora radu lokalnih stožera civilne zaštite i nositelji edukacije i podizanja svijesti građana o mogućim ugrozama i aktivnostima smanjenja rizika od katastrofa.
 • Pružajući hrvatskim proizvođačima usluge tehničkog nadgledanja postrojenja, certifikacije i ispitivanja EX opreme u akreditiranom laboratoriju, dat je doprinos konkurentnosti i sigurnosti hrvatskog gospodarstva.
 • svi zahtjevi korisnika i vlasnika postrojenja, kao i aktivnosti instaliranja, održavanja i popravka, obrađeni su u zakonskom roku.

 

 • Razminiranje hrvatskih površina i protuminsko djelovanje jedan je od prioriteta Republike Hrvatske na području sigurnosti, a potvrda predanog rada cjelokupnog hrvatskog sustava protuminskog djelovanja stigla je u studenom kada je Zadarska županija u potpunosti isključena iz minski sumnjivog područja.
  • minski sumnjivo područje (MSP) Republike Hrvatske u 2021. godini smanjeno je za 44,1 km2
  • trenutno na prostoru RH minsko sumnjivo područje iznosi 201 četvorni kilometar (na području 7 županija)
  • u 2022. g planira se ukloniti minsku opasnost na području Požeško-slavonske županije
 • Veliki doprinos sigurnosti građana pružaju operativni centri 112 koji su od 0 do 24 sata na raspolaganju građanima i turistima.
  • Operateri županijskih centara 112 zaprimili su oko 1.900.000 poziva na broj 112, a zbog svog profesionalnog rada dodijeljeno im je Posebno priznanje Hrvatske turističke zajednice za izniman doprinos turističkoj 2021. godini
  • Daljnji napori u izgradnji sustava bit će usmjereni na unaprjeđivanje sposobnosti u praćenju i koordiniranju djelovanja hitnih službi i operativnih snaga sustava civilne zaštite kod nesreća i drugih izvanrednih situacija, a pogotovo u slučaju velikih nesreća ili katastrofa. Također, potrebno je stalno unaprjeđivanje tehničko -  tehnološke osnove za rad centara 112 te kontinuirano osposobljavanje operatera u svim područjima od značaja za djelotvornost Sustava 112.
 • Inspektori RCZ-a u 2021. godini proveli su 144.620 inspekcijskih nadzora vezano uz provođenje propisanih mjera prema odlukama Stožera CZ RH. Ukupno je provedeno i 2.343 ostalih inspekcijskih nadzora: zaštita od požara, eksploziva i oružja, privatna zaštita i detektivski poslovi, inspekcija civilne zaštite.
  • Digitalizacija: 70-80% poslova i zadaća inspektora zaštite od požara, eksploziva i oružja je u digitalnom okruženju, u fazi dovršetka su aplikacije eInspektor (u sustav ugrađeni alati za rad inspekcije) i eRegistrator (uspostavljanje baze podataka – značajno veća učinkovitost cijelog sustava)
 • Nastavak osposobljavanja za poslove CZ za 2.338 novoizabranih članova stožera CZ JLP(R)S kao i nastavak aktivnosti na ustrojavanju studija civilne zaštite
  • u 2021. provedeno osposobljavanje za poslove CZ za 173 novoimenovana čelnika JLP(R)S
  • Provedeno 50 edukacija (opasnost od mina) u 13 gradova i općina na području 6 županija - obuhvaćeno 2.000 osoba
  • u suradnji s Policijskom akademijom - Visokom policijskom školom, izrađen Elaborat o studijskom programu – Civilna zaštita

 

 • Poseban naglasak svakog modernog sustava civilne zaštite treba biti na osposobljavanju te je potrebno i redovito provoditi vježbe, kako bi se svi sudionici koji sudjeluju u sustavu civilne zaštite upoznali s aktualnim planovima i standardnim operativnim postupcima te kako bi se postigla maksimalna razina pripravnosti s ciljem pružanja efikasne potpore ugroženom stanovništvu.

 

U 2022. godini čekaju nas novi izazovi, između ostaloga, donošenje:

 • novog Zakona o sustavu civilne zaštite
 • novog Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti
 • Strategije upravljanja rizicima od katastrofa do 2030. i pripadajućeg Akcijskog plana upravljanja rizicima od katastrofa 2021. do 2024. kojima se definira smjer razvoja, aktivnosti i prioriteti ulaganja u aktivnosti smanjenja rizika od katastrofa za idućih 10 godina što iz nacionalnih sredstava što iz sredstava EU.
 • Državnog plan djelovanja civilne zaštite
 • Procjene rizika katastrofa za Republiku Hrvatsku (donosi se svake 3 godine)

 

Sve navedeno omogućit će dodatno pozicioniranje sustava civilne zaštite, kao nezaobilaznog segmenta sustava nacionalne sigurnosti.

Poziv za događanje u organizaciji Razvojne agencije IGRA - "Spajanje poduzetnika istočnog dijela Zagrebačke županije s potpornim institucijama" koje će se održati u četvrtak 24.02.2022. od 12:00 do 13:30 sati za područje Općine Kloštar Ivanić, posredstvom Zoom platforme.

 Obavještavamo  poduzetnice i poduzetnike, obrtnice i obrtnike, predstavnice i predstavnike obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava s područja Općine Kloštar Ivanić  o održavanju događanja kako bismo što većem broju zainteresiranih gospodarstvenica i gospodarstvenika omogućili sudjelovanje.

Prijave zainteresiranih zaprimaju se putem maila agencije: igra@ivanic-grad.hr i putem obrasca za prijave na internetskoj stranici do 14:00 sati u srijedu 23.02.2022.

Organizacija događanja sufinancirana je u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru projekta „Razvoj usluga Razvojne agencije IGRA s ciljem unaprjeđenja informiranja za poduzetnike“.

.pdf

11. veljače obilježava se Dan europskog broja 112. 

Svrha jedinstvenog europskog broja za hitne službe 112 je pružiti jednostavan, jednak, siguran i učinkovit pristup hitnim službama svim građanima Unije. Broj 112 trenutno je jedini hitan broj u devet država Unije, a koristi se još u 11 država na području Europe i svijeta. U Republici Hrvatskoj uveden je 2005. godine. 

Vezani dokumenti

.pdf

 

Edukacija će se održati dana 21.02.2022. godine (ponedjeljak),s početkom u 17.00 sati u prostorijama Pučkog doma Kloštar Ivanić.  Više na poveznici  .pdf

VAŽNO!!! Edukacija će se održati za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH u istom terminu.

Svi prisutni moraju se pridržavati epidemioloških mjera Stožera civilne zaštite RH propisanih u svrhu sprječavanja širenja zaraze koronavirusom i prilikom ulaska predočiti COVID potvrdu.

Zbog epidemiološke situacije dolazak je potrebno prethodno najaviti na broj telefona 01/2892-341 ili na e-mail: lidija.zubatovic@klostar-ivanic.hr

Trenutna krizna situacija poremećaja i nestabilnosti cijena plina na međunarodnom tržištu plina,
koja ovisi o većem broju čimbenika te rast nabavne cijena plina za više od 300% tijekom posljednjih
6 mjeseci, utječe na poslovanje svih sudionika na tržištu plina pa i na IVAPLIN kao Vašeg
opskrbljivača plinom.
Prema informacijama koje kontinuirano izlaze u prostor javnog informiranja, mnogi opskrbljivači
plinom su zbog navedenih izvanrednih okolnosti već od studenog 2021. godine svojim kupcima iz
ove kategorije povećali cijenu plina, zbog koje su poduzetnici dobili pet do šest puta veće mjesečne
račune za plin.
Zbog istih okolnosti naš dobavljač plina GPZ-Opskrba d.o.o. (dalje u tekstu: Dobavljač) promijenio
je već od mjeseca studenoga 2021. godine ugovorenu cijenu plina po kojoj nabavljamo plin za
potrebe kupaca kategorije poduzetništvo te nam cijenu obračunava ovisno o kretanju nabavnih cijena
na burzi plina.

U očekivanju stabilizacije cijena na međunarodnom tržištu plina te u nastojanju da zadržimo
svoje kupce s kojima imamo dugogodišnju poslovnu suradnju zasnovanu na međusobnom
povjerenju, IVAPLIN nije podizao cijene poduzetnicima u protekla tri mjeseca, već je na teret
svog poslovanja i iz kumulirane dobiti pokrivao nastalu razliku (gubitke za IVAPLIN) između
nabavne i prodajne cijene plina.

Tek kada smo procijenili da će zbog održanja na snazi ugovorene cijene s krajnjim kupcima biti
dovedena u pitanje održivost poslovanja IVAPLIN-a, dostavili smo Vam obavijest da od 1. veljače
2022. godine zbog navedenih izvanrednih okolnosti cijenu plina iz Vaših ugovora vezujemo za
cijene po kojima nabavljamo plin od našeg Dobavljača.
Ovim putem naglašavamo, da je povećanje cijene privremenog karaktera dok traju izvanredne
okolnosti odnosno dok ne ugovorimo plin po održivim cijenama sa drugim dobavljačem, na čemu
cijelo vrijeme intenzivno radimo i nadamo se da ćemo uskoro biti u poziciji pregovarati o nižim
cijenama plina prihvatljivim za obje ugovorne strane, o čemu ćemo Vas odmah obavijestiti.

Molimo Vas da kao naš kupac postupate odgovorno u uvjetima krizne situacije za sigurnost
opskrbe na razini države te da racionalno trošite plin kako bi se što manje količine plina
obračunavale po povećanim cijenama.
Također, molimo i kupce IVAPLIN-a iz zaštićene kategorije kućanstvo, za koje cijenu plina
regulira Hrvatska energetska regulatorna agencija, da zbog krizne situacije s energentima
smanje potrošnju plina na minimalno potrebnu razinu.
Unaprijed zahvaljujemo na razumijevanju te sa nadamo skorom pronalaženju rješenja u
obostranom interesu, u okviru važećeg ugovora s IVAPLIN-om.

Predmetno Priopćenje bit će objavljeno na web stranici IVAPLIN-a www.ivaplin.hr .
Vaš opskrbljivač plinom
IVAPLIN d.o.o.
 

Obavještavaju se zainteresirani poljoprivrednici odnosno obiteljska poljoprivredna gospodarstva s područja Općine Kloštar Ivanić da se kao odabranom distributeru za proljetnu  sjetvu u 2022. g. radi kreditiranja nabave poljoprivrednog repromaterijala mogu obratiti :

- JAKOPOVIĆ d.o.o., Lipovec Lonjski 4., Kloštar Ivanić

Općina Kloštar Ivanić putem ovlaštenog distributera omogućuje nabavu sjemenskog materijala: kukuruza, ječma, zobi i soje, 

a također i:

 • umjetnih gnojiva i
 • sredstava za zaštitu bilja.

 

Visina kredita po korisniku – obiteljskom gospodarstvu je do 20.000,00 kn.

Korisnik kredita može biti samo jedna osoba iz obiteljskog gospodarstva s prebivalištem/boravištem na području Općine Kloštar Ivanić, samo za sjetvu na površinama na području Općine Kloštar Ivanić.

Potrebne informacije mogu se dobiti na tel:

 

JAKOPOVIĆ – 2892-515, 2892-200.

Obaviještavamo korisnike ulice Đure Žugaja u Staroj Marči i stanovnike Stare Marče, da od 26.01.2022.g. (srijeda) od 12:00, Pedom asfalti d.o.o., će vršiti radove na lokalnoj razvrstanoj cesti, ul. Đure Žugaja do odvojka ulice Đure Žugaja narednih 10 dana. 

U vrijeme radova na cesti promet će biti onemogućen, te molimo sve za razumijevanje.

Temeljem članka 34. i 37. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 13/21) i članaka 112., 114. i 116. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 32/21) saziva se 6. sjednica Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić koja će se održati dana 27.01.2022. godine (četvrtak), u periodu od 10:00 do 17:00 sati elektroničkim putem.Sukladno članku 121. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić prije utvrđivanja dnevnog reda izvršiti će se prihvaćanje zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća.

 

D n e v n i  r e d :

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Kloštar Ivanić

      predlagatelj: općinski načelnik

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada na upravljanje trgovačkom društvu Ivakop d.o.o.

predlagatelj: općinski načelnik

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić iz Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2022. godinu

predlagatelj: općinski načelnik

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o načinu podnošenja prijedloga i peticija Općinskom vijeću Općine Kloštar Ivanić

predlagatelj: općinski načelnik

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izdvajanju iz naselja Ščapovec i pripajanja naselju Kloštar Ivanić

predlagatelj: općinski načelnik

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izdvajanju iz naselja Ščapovec i pripajanja naselju Lipovec Lonjski

predlagatelj: općinski načelnik

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izdvajanju iz naselja Križci i pripajanja naselju Čemernica Lonjska

predlagatelj: općinski načelnik

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izdvajanju iz naselja Križci i pripajanja naselju Bešlinec

predlagatelj: općinski načelnik

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o granicama naselja na području Općine Kloštar Ivanić

predlagatelj: općinski načelnik

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o granicama jedinica mjesne samouprave

predlagatelj: općinski načelnik

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o osnivanju prava građenja na k.č.br. 4183/2, 4251/2, 4251/3, 4251/4, 4339/5, 4339/6 i 4363/2 sve u k.o. Kloštar Ivanić

predlagatelj: općinski načelnik

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Skupštine trgovačkog društva IVAPLIN d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom o imenovanju direktora društva

Predlagatelj: općinski načelnik

 1. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić od roditelja-korisnika usluga

Predlagatelj: grupa građana

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kloštar Ivanić

predlagatelj: općinski načelnik

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kloštar Ivanić

predlagatelj: općinski načelnik

Stranica 6 od 154