Sastanak Odbora za odgoj i obrazovanje i dodjelu stipendija koji će se održati dana 23.10.2019. ( srijeda ) s početkom u 18,00 sati u trenutno izmještenim prostorijama Općine Kloštar Ivanić, Trg sv. Ivana 1, dvorište Pučkog doma Kloštar Ivanić – područni objekt vrtića.  

.pdf

Na temelju ukazane potrebe saziva se sastanak Odbora za branitelje, koji će se održati dana 18.10.2019. (PETAK) s početkom u 15:30 sati u prostorijama trenutno izmještenih ureda Općine Kloštar Ivanić, Trg sv. Ivana 1, dvorište Pučkog doma – područni objekt vrtića.

.pdf

Na temelju Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18) i toč. III. Zaključka općinskog načelnika Općine Kloštar Ivanić od 15.10.2019. godine, KLASA: 320-01/19-01/02, URBROJ: 238/14-02-19-7, raspisuje se natječaj za odabir distributera poljoprivrednog repromaterijala za jesensku sjetvu u 2019. g.

1. Raspisuje se javni natječaj za odabir distributera za plasiranje novčanih sredstava u svrhu kreditiranja obiteljskih gospodarstava s područja Općine Kloštar Ivanić, za jesensku sjetvu  u 2019. godini, slijedećih kultura:

 • pšenica, ječam, tritikale, zob, djeteline i DTS.

2. Kreditiranje će se vršiti plasiranjem novčanih sredstava kreditora korisnicima kredita– distributerima poljoprivrednog repromaterijala, a distributeri se obvezuju plasiranim sredstvima kreditirati obiteljska  poljoprivredna gospodarstva za nabavu repromaterijala (sjemenski materijal, umjetno gnojivo, zaštitna sredstva).

3. Iznos kredita: 50.000,00 kn.

4. Korištenje kredita: jednokratnom uplatom na žiro- račun korisnika kredita, na temelju upisa zainteresiranih OPG i naknadnu kontrolu namjenskog korištenja sredstava.

5.Visina kredita po korisniku – OPG je do 4.000,00 kn.

6. Rok vraćanja sredstava kreditoru: 01.09.2020. s eskontnom kamatnom stopom HNB na dan dospijeća.

7. Natjecati se mogu dobavljači – fizičke i pravne osobe registrirane za obavljanje predmetne djelatnosti.

8. Obvezni sadržaj ponude:

 • naziv, adresa, žiro- račun i OIB ponuditelja
 • izvod iz sudskog/obrtnog registra ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja (original ili ovjerena kopija)
 • originalni ponudbeni troškovnik s iskazanim jediničnim maloprodajnim cijenama (obrazac)
 • podaci o solventnosti ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja
 • uvjerenje PU o podmirenim porezima i doprinosima za mjesec koji prethodi objavi natječaja
 • potvrda Jedinstvenog upravnog odjela o podmirenim svim obvezama prema Općini Kloštar Ivanić (ako ponuditelj ima sjedište na području Općine Kloštar Ivanić)
 • izjava o roku valjanosti maloprodajnih cijena (obrazac)
 • izjava o obvezi davanja instrumenata osiguranja povrata kredita po izvršenom odabiru,

      a prije zaključenja ugovora o kreditu (obrazac)

-     izjava o prihvaćanju obveze izvješćivanja o plasiranim sredstvima specificiranim po

      korisnicima OPG-ima (obrazac) 

      -     popis zainteresiranih poljoprivrednih proizvođača za kreditiranje jesenske sjetve u

            2019. godini

 1. Rok za dostavu ponuda: 25.10.2019.g., do 15,00 sati, u zatvorenoj omotnici i s naznakom «Ne otvarati- ponuda za repromaterijal», na adresu: Općina Kloštar Ivanić, Školska 22., 10312 Kloštar Ivanić (zbog radova privremeno izmješten ured Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kloštar Ivanić na Trg Sv. Ivana 1 – dvorište Pučkog doma Kloštar Ivanić – područni objekt vrtića).
 2. Otvaranje ponuda je javno i biti će 25.10.2019. u 15,00 sati u izmještenom uredu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kloštar Ivanić, Trg Sv. Ivana 1 – dvorište Pučkog doma Kloštar Ivanić – područni objekt vrtića, a ponude će otvoriti Fond za poljoprivredu Općine Kloštar Ivanić.
 3. Informacije se mogu dobiti radnim danom od 8,00 – 13,00 sati i na tel. 01/2823-104.

Natječaj .pdf

Jedna od najvećih akcija koju Hrvatski Crveni križ provodi od 1973. godine je sabirna akcija “Solidarnost na djelu”. Tradicionalno je u listopadu provode sva društva Hrvatskog Crvenog križa. U akciji se prikupljaju odjeća, obuća, hrana, novac i druga materijalna dobra.

Tako i GDCK Ivanić – Grad na svoja tri područja Grad Ivanić – Grad, Općina Kloštar Ivanić i Križ sutra organizira prikupljanje odjeće, obuće, hrane, novaca i drugih materijalnih dobara.

Naša skladišta će biti otvorena i dežurati u Ivanić-Gradu, Školska bb, u vremenu od 13.00 do 16.00 sati, u prostoru CK u Kloštar Ivaniću, Trg Svetog Ivana bb, u vremenu od 15.00 do 18.00 sati, i u prostoru CK u Križu Zagrebačka 8, u vremenu od 15.00 do 18.00 sati

Hvala Vam svima na odazivu

Saziva se sastanak Odbora za odgoj i obrazovanje i dodjelu stipendija koji će se održati dana 14.10.2019. ( ponedjeljak ) s početkom u 18,00 sati u trenutno izmještenim prostorijama Općine Kloštar Ivanić, Trg sv. Ivana 1, dvorište Pučkog doma Kloštar Ivanić – područni objekt vrtića.

.pdf

Na temelju ukazane potrebe saziva se sastanak Fonda za poljoprivredu, koji će se održati dana 14.10.2019. g. (PONEDJELJAK) s početkom u 15:00 sati u prostorijama Općine Kloštar Ivanić, vijećnica I kat., Školska 22. 

.pdf

Od ponedjeljka 14.10.2019.g. uredi Općine Kloštar Ivanić privremeno se premještaju u dvorište Pučkog doma Kloštar Ivanić, Trg sv. Ivana, područni objekt DV Proljeće, radi izvođenja radova na zgradi Općine.

Uredovno vrijeme za rad sa strankama se ne mijenja, kao ni kontakt brojevi.

Naziv projekta:

Energetska obnova zgrade Općine Kloštar Ivanić na adresi Školska 22, 10 312 Kloštar Ivanić

 

Kratki opis projekta:

Projektom energetske obnove zgrade Općine Kloštar Ivanić želi se postići smanjenje potrošnje energije provedbom aktivnosti energetske obnove. Zbog neracionalnog trošenja energenata te nepostojanja ili dotrajalosti dijelova građevine koji direktno utječu na energetsku učinkovitost pristupilo se projektu Energetske obnove zgrade. Izrađena je potrebna dokumentacija te su projektirane mjere koje će rezultirati povećanjem energetske učinkovitost smanjenjem potrošnje energije za grijanje. Projektom su predviđene mjere koje uključuju građevinske, elektrotehničke i strojarske radove čijom će se implementacijom postići projektirani ciljevi ušteda energenata.

 

Ciljevi i očekivani rezultati:

Projekt se provodi sukladno Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Prioritetnoj osi 4 Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, Investicijskom prioritetu 4c Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenja OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade, i u stambenom sektoru, te Specifičnom cilju 4c1 Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora.

Projekt pridonosi ostvarenju ciljeva Direktive o energetskoj učinkovitosti (2012/27/EU), Dugoročne strategije za poticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada Republike Hrvatske i Trećeg Nacionalnog akcijskog plana energetske učinkovitosti.

Obnovom energetske funkcionalne cjeline (ETC-a) projektirana je ušteda toplinske energije za grijanje (QH,nd) nakon provedbe projekta od (%)

63,13%.

Izračunom trenutnih emisija CO2 koji se baziraju na temelju referentne potrošnje energenata i vode u objektu izračunato je smanjenje emisije CO2 nakon provedbe projektiranih mjera koje će iznositi 54,20%.

 

Navedeni cilj će se postići kroz provedbu sljedećih aktivnosti:

 • izrada glavnog projekta energetske obnove s pripadajućim elaboratima
 • provedba mjera energetske učinkovitosti koji uključuju
 • stručni nadzor građenja,
 • projektantski nadzor,
 • usluga koordinatora zaštite na radu tijekom građenja,
 • energetski pregled zgrade, izrada izvješća o energetskom pregledu zgrade i energetskog certifikata nakon provedene energetske obnove,
 • upravljanje projektom i administracija,
 • promidžba i vidljivost projekta.

 

Ukupna vrijednost projekta:

Procijenjena ukupna vrijednost projekta iznosi 1.301.600,88 HRK. Od toga 547,006,44 HRK, sufinancira Europski fond za regionalni razvoj kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Prioritetnu os 4 Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije.

 

Razdoblje provedbe projekta:

Projekt je počeo sa provedbom 2018. g. izradom glavnog projekta te je predviđeno kako će sve aktivnosti biti završene u 2020. g. Ugovor o bespovratnim sredstvima potpisan je 17. siječnja 2019.

Dana 25. rujna 2019. potpisan je ugovor o izvođenju radova s izvođačem Elektrocentar Petek d.o.o. Ivanić Grad, nakon čega je započeta energetska obnova zgrade Općine.

 

Kontakt osoba za više informacija:

Dejan Dokmanić, referent za komunalnu djelatnost i gospodarstvo; e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

I ove godine će se na području Općine Kloštar Ivanić organizirati akcija Zelena čistka u organizaciji LD Srndač.

Zelena čistka će se održati 12.10.2019. (subota) – sa početkom u 09:00, okupljanje u Čemerničkoj ulici na Stočnom sajmu, radi podjela u grupe, rukavica i vreća.

Trajanje čistke je do 14:00 sati kada se organizira prigodni ručak za sve sudionike u Lovačkom domu u Čemernici Lonjskoj.

Nadamo se da ćete se odazvati akciji u što većem broju za čišći i ljepši okoliš.

Stranica 3 od 122